close

Regulamin

Regulamin

§ 1. Podstawowe informacje i definicje 1. Treść niniejszego regulaminu została sporządzona w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przedmiotem regulacji Regulaminu są zasady funkcjonowania i użytkowania portalu społecznościowego www.placepark.pl. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Konta i podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień. Regulamin dostępny jest też do wglądu w aktualnej wersji na stronie www.placepark.pl/regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. 2. Głównym celem Portalu jest stworzenie w sieci Internet miejsca pozwalającego na prowadzenie w formie elektronicznej dyskusji, wymiany informacji i opinii na różnego rodzaju tematy i zagadnienia, między osobami o podobnych zainteresowaniach, związanych z określoną lokalizacją. 3. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne. 4. Komunikacja między Użytkownikami oraz między Użytkownikami a Administratorem odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Internetu). 5. Dla celów niniejszego Regulaminu określa się definicje następujących pojęć: a) Portal – internetowy portal społecznościowy działający pod adresem www.placepark.pl. b) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, dostępny na stronie www.placepark.pl/regulamin. c) Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady wykorzystania uzyskanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników, dostępny na stronie www.placepark.pl/polityka_prywatnosci. d) Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal. Administratorem jest HUX Wojciech Kościesza, ul. Zielonogórska 31, 66-004 Zatonie, NIP: 9730869672, REGON: 081064646. e) Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto użytkownika, dzięki czemu może korzystać ze wszystkich funkcji Portalu. f) Konto – miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi, określone imieniem i nazwiskiem Użytkownika i dostępne dla Użytkownika po podaniu Hasła. g) Hasło – oryginalny kod Użytkownika, podawany przy rejestracji i logowaniu do Portalu. h) Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.   § 2. Wymagania techniczne korzystania z Portalu Założenie Konta oraz korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy: posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z Internetu, dostępu do Internetu, aktywnego indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki www. § 3. Konto Użytkownika, rejestracja i logowanie 1. Niezarejestrowani użytkownicy mają jedynie możliwość przeglądania treści Portalu bez możliwości umieszczania informacji i aktywnego uczestnictwa w społeczności placepark. Rejestracja Użytkownika umożliwia dostęp do wszystkich funkcji i możliwości Portalu, w szczególności do kontaktowania się z innymi Użytkownikami i prowadzenia dyskusji na różne tematy związane z daną lokalizacją. 2. Użytkownikiem Portalu jest osoba, która dokonała rejestracji w Portalu i zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności. Po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji użytkownik otrzymuje Konto. 3. Rejestracja polega na podaniu imienia i nazwiska, daty urodzenia, formy zwracania się, adresu e-mail oraz Hasła, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności i aktywacji przycisku „Rejestracja”. 4. Ukończenie procesu rejestracji i aktywacja Konta następuje po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji. 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą ukończenia procesu rejestracji. 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem/-am się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuję wszystkie ich postanowienia, b) dobrowolnie przystąpiłem/-am do korzystania z Portalu i nie zostałem przymuszony/-a do akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, c) dane podane podczas rejestracji oraz na Koncie są prawdziwe, a adres e-mail jest aktywnym adresem mojej poczty elektronicznej, do której mam dostęp, d) mam wyłączne prawa do publikowanych przeze mnie za pośrednictwem Portalu treści, a w przypadku praw osób trzecich mam zgodę osoby trzeciej na publikację treści lub odpowiednią licencję, e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dla celów związanych z działalnością Portalu, f) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji systemowych, wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, a także powiadomień o akcjach związanych z treściami umieszczonymi przez Użytkownika w Portalu. 7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto. Niedopuszczalne jest rejestrowanie się przez jedną osobę fizyczną pod różnymi imionami i nazwiskami. Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas rejestracji prawdziwego imienia i nazwiska, tj. danych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość. Użytkownik nie ma prawa podszywać się pod inne osoby. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych za każdym razem, kiedy taka zmiana następuje. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną podaniem błędnych lub nieaktualnych informacji przy Rejestracji. 8. Przenoszenie praw do Konta lub jego udostępnianie pod jakimkolwiek tytułem prawnym innym osobom jest niedopuszczalne bez zgody Administratora. 9. Użytkownik ma prawo do edycji Konta, w tym zmiany Hasła. 10. Konto może zostać tymczasowo zablokowane przez Administratora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik jest informowany o zablokowaniu Konta. Blokada Konta może polegać na zablokowaniu możliwości dodawania nowych postów lub wydarzeń lub polega na zablokowaniu możliwości dodawania wszelkich treści. Jeżeli blokada nie spowoduje zaprzestania naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe lub usunięte; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu. 11. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie przeprowadzić proces wyrejestrowania się i usunięcia Konta. 12. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się. 13. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy Administratora oraz z utratą możliwości umieszczania treści przez Użytkownika od chwili usunięcia Konta, z   zastrzeżeniem, że nie dotyczy to treści umieszczonych w Portalu przed usunięciem Konta. Administrator może zachować dane Użytkownika w zakresie i przez okres konieczny do wywiązania się lub rozliczenia z zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem. § 4. Zasady funkcjonowania Portalu 1. Wszelkie informacje podane przez Użytkownika mogą być opublikowane w Portalu i publicznie rozpowszechniane. Użytkownik zobowiązany jest posiadać uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby publicznie udostępnić zamieszczane przez siebie informacje lub materiały. W przypadku dodawania zdjęć na stronach Portalu Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem lub posiada zgodę autora na ich publikację, a w przypadku zdjęć prezentujących ludzi dysponuje ich zgodą na publikację wizerunku na stronach Portalu. 2. Użytkownik nie może zablokować dostępu innym osobom do opublikowanych przez siebie materiałów, w tym wpisów lub zdjęć. Informacje publikowane przez Użytkownika nie są poufne i mogą być też dostępne i widoczne dla niezarejestrowanych użytkowników Portalu. Umieszczając daną treść na Portalu Użytkownik wyraża zgodę, że publikowane przez niego materiały będą wchodziły w skład bazy danych Portalu i będą prezentowane na stronach Portalu. 3. Użytkownik ma prawo do: a) korzystania z Portalu, w sposób zgodny z Regulaminem, b) przeglądania treści zamieszczonych w Portalu, c) tworzenia nowych postów, wydarzeń w ramach istniejących lokalizacji i kategorii, d) dodawania odpowiedzi na posty i zdjęć, e) zamieszczania swoich opinii na określony temat, f) zapoznawania się z odpowiedziami i dodawania własnych odpowiedzi do treści zamieszczonych w Portalu przez innych Użytkowników, g) modyfikowania opublikowanych przez siebie treści lub ich usuwania w dowolnym momencie. 4. Użytkownik dla zachowania przejrzystości i porządku na Portalu zobowiązany jest do: a) nieduplikowania postów i odpowiedzi, b) nadawania nowym postom komunikatywnych tytułów, c) nieużywania wyłącznie wielkich liter w tytułach, zrównoważonego i nieprzesadnego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka i netykiety. 5. Użytkownik umieszcza posty, zdjęcia i odpowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników. Wpisy nie są premoderowane, nikt poza autorem nie czyta ich przed publikacją i Użytkownik ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 6. Użytkownik, umieszczając w Portalu posty, zdjęcia i odpowiedzi, wyraża zgodę na wgląd w te treści przez innych Użytkowników oraz Administratora. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do swoich treści, ale udziela Administratorowi licencji do ich wykorzystywania w działalności Portalu, aby Portal mógł funkcjonować prawidłowo i zgodnie z prawem. Dlatego Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie poprzez umieszczenie w publicznie dostępnym Portalu), a także przenoszenie na inne serwisy oraz serwery, udostępnionych wpisów, treści utworów, wizerunków, a także imienia i nazwiska Użytkownika, dla celów związanych z prowadzeniem, zarządzaniem i promocją Portalu oraz świadczeniem Usług. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Administratora przechodzi wyłączne prawo wykonywania praw zależnych. Udzielone licencje obejmują w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (w szczególności wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy), rozpowszechnianie utworu (w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych. 7. Rekomenduje się, aby Użytkownik podjął wszelkie działania w celu należytego zabezpieczenia dostępu do swojego Konta przed osobami trzecimi. Użytkownik powinien zgłosić Administratorowi wszelkie próby uzyskania dostępu do jego Konta przez nieuprawnione osoby trzecie. Ponadto rekomenduje się, aby Użytkownik odpowiednio zabezpieczył własne urządzenia poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed wirusami, niechcianym oprogramowaniem i innym szkodliwym oprogramowaniem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści publikowane poprzez jego Konto i za szkody spowodowane nieautoryzowanym użyciem jego Konta. 8. Użytkownik może zamieszczać reklamy, informacje o promocjach, materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, w szczególności związane z określoną lokalizacją, z zastrzeżeniem że Administrator może usuwać tego rodzaju treści, w szczególności jeżeli uzna, że dana reklama lub informacja jest natarczywa, niekorzystna dla Użytkowników Portalu lub nieinteresująca, zbyt często powtarza się, została umieszczona przez osobę, która otrzymuje ma otrzymać wynagrodzenie za umieszczanie postów, polega na reklamie piramid finansowych, „łańcuszków” lub zawiera treści niezgodne z Regulaminem. 9. Użytkownik zobowiązany jest niestosować wymienionych niżej praktyk. Zabrania się: a) korzystania z Portalu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem lub w sposób sprzeczny z przyjętymi zwyczajami lub celem społecznościowym Portalu, b) zastraszania lub nękania innych osób, c) podejmowania działań, które miałyby na celu celowe uszkodzenie, przeciążenie, pogorszenie działania Portalu lub zakłócenie jego funkcjonowania, d) korzystania z Portalu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników lub uciążliwy dla Administratora oraz Użytkowników, w szczególności poprzez umieszczanie wielokrotnie powtarzających się postów lub odpowiedzi, których treść jest podobna, oraz postów już istniejących lub takich, których treść jest pozbawiona sensu, e) wykorzystywania uzyskanych za pośrednictwem Portalu informacji dotyczących innych Użytkowników w celu niezgodnym z celem powstania Portalu, f) wykorzystania jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), g) umieszczania reklam lub informacji w sposób natarczywy, o treści niekorzystnej dla Użytkowników Portalu lub nieinteresującej, takich jak np. pożyczki, piramidy finansowe, „łańcuszki”, lub umieszczania treści przez osoby, która otrzymują korzyść z umieszczania postów, h) stosowania programów pozwalających na globalne przeszukiwanie sieci internetowej, czy wykorzystywanie robotów do pobierania treści internetowych z Portalu, i) kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że Administrator wyraził na to pisemną zgodę udzieloną danemu Użytkownikowi na wykorzystanie określonego materiału, j) umieszczania treści, w tym m.in. postów, odpowiedzi i zdjęć: naruszających normy moralne i etyczne, obrazujących lub propagujących przemoc lub nienawiść lub nawołujących do agresji, rasistowskich, obrażających lub dyskryminujących inne narodowości, religie, rasy ludzkie, lub zawierające treści dyskryminujące ze względu na kulturę, pochodzenie, wykształcenie itp., wzywających do łamania prawa, wulgarnych, obraźliwych lub niecenzuralnych, o charakterze erotycznym czy pornograficznym, propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki, stanowiących zagrożenie dla osób lub mienia, naruszających przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności prawa prasowego, a także prawa międzynarodowego, będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników lub zawierających informacje obarczające inne osoby niesprawdzonymi zarzutami, łamiących prawa osób trzecich, w tym naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub obrażających godność innych osób, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail osób trzecich bez ich zgody, do których Użytkownik nie ma prawa, zgody osoby trzeciej lub licencji, oraz których Użytkownik nie jest właścicielem lub nie posiada zgody na publikację, zawierających informacje nieprawdziwe, niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym, za których publikację Użytkownik otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. § 5. Prawa i obowiązki Administratora 1. Administrator ma wyłączne prawo do decydowania o funkcjach oferowanych przez Portal, włączając w to możliwość ich modyfikowania, dodawania lub usuwania bądź też przebudowywania Portalu zgodnie z własnym zamysłem. 2. Administrator co do zasady nie redaguje wpisów umieszczonych w Portalu, jednak zastrzega sobie prawo do moderacji, blokowania lub usunięcia wpisów, wypowiedzi, zdjęć lub innych treści, w całości lub w części, bez podawania uzasadnienia i konieczności informowania o tym, w szczególności jeżeli wpis narusza postanowienia § 4 ust. 9 Regulaminu. 3. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści zamieszczonych przez Użytkowników w swoich publikacjach na Portalu i w publikacjach reklamujących Portal na innych stronach www. 4. Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej wynagrodzenia za korzystanie z treści umieszczonych w Portalu przez Użytkownika. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych. 6. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora i podlegają ochronie. Przykładami chronionych treści są logo, treści tekstowe, graficzne, layout, kod źródłowy strony, nazwa Portalu. Wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek sposób bez uzyskania zgody Administratora jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Portali lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. § 6. Zastrzeżenia i odpowiedzialność 1. Administrator nie gwarantuje uzyskania jakichkolwiek efektów w związku z używaniem Portalu, czy też korzystaniem i posługiwaniem się treściami zamieszczonymi na Portalu. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i treści umieszczane w Portalu przez Użytkowników i za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów opublikowanych przez Użytkowników. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: a) działania podejmowane przez Użytkownika oraz za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za posty, odpowiedzi i materiały, które publikowane są przez Użytkowników i za szkody będące następstwem ich publikacji; treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora ani twórców Portalu, a jedynie poglądami i opiniami Użytkownika, który je zamieścił, b) naruszenie Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich przez Użytkowników i szkody tym spowodowane, c) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników, za ich prawdziwość, kompletność, aktualność oraz rzetelność, d) szkody spowodowane poprzez nieautoryzowane użycie Konta Użytkownika przez inną osobę, w szczególności na skutek zastosowania niewystarczająco skomplikowanego Hasła lub innych zaniedbań bezpieczeństwa ze strony Użytkowników, e) zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami, f) błędy w działaniu Portalu wynikające z przyczyn technicznych, na które Administrator nie ma wpływu, mimo dochowania należytej staranności, i które nie wynikają z systemu informatycznego, oprogramowania lub narzędzi, z których korzysta Administrator, takie jak: publiczne problemy dotyczące działania Internetu, serwerów i łącz internetowych, sytuacje wynikające z wypadków losowych lub działania siły wyższej, g) problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik i na które Administrator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają prawidłowe świadczenie Usług lub działanie Portalu, 3. Na Portalu mogą być prezentowane odnośniki, materiały, prezentacje i inne treści odsyłające do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Strony i usługi takie nie są elementem Portalu, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich stron lub usług. 4. Niezależnie od powyższych postanowień, Administrator ponosi odpowiedzialność za błędy w działaniu Portalu, jeżeli mają one wpływ na Konto lub dane osobowe Użytkownika, np. utrata danych Użytkowników, opóźnienie w otrzymaniu lub przesłaniu danych. § 7. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje mogą być zgłaszane Administratorowi na adres email podany w postanowieniach końcowych Regulaminu lub poprzez skorzystania z funkcji „Zgłoś nadużycie”. 2. Reklamacje mogą dotyczyć: funkcjonowania Portalu lub świadczonych Usług, naruszenia Regulaminu – w takim przypadku reklamacja powinna zawierać pełną informację o zgłaszanej treści postu wraz z adresem URL oraz data i godziną jego zamieszczenia, chyba że reklamacja została zgłoszona poprzez funkcję „Zgłoś nadużycie”. 3. Reklamacja wysyłana na e-mail powinna zawierać co najmniej adres e-mail identyfikujący konto Użytkownika, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń. 4. Administrator niezwłocznie rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne, przy czym maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu należytego rozpatrzenia reklamacji, zdiagnozowania i usunięcia nieprawidłowości, zakłóceń lub problemów z Kontem lub Portalem. § 8. Zmiana Regulaminu 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany powiadomić z wyprzedzeniem Użytkowników, poprzez wysłanie im wiadomości e-mail lub opublikowanie zmian Regulaminu na Portalu w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o dokonaniu zmian w Regulaminie. Administrator jest zobowiązany poinformować Użytkowników o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem 30 dni. 2. Jeżeli Użytkownik, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, nie zgłosi Administratorowi sprzeciwu wobec tych zmian, nie wypowie umowy, ani nie usunie Konta, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i wyrejestrować się z Portalu poprzez samodzielne usunięcie Konta lub złożyć Administratorowi oświadczenie, że nie akceptuje zmian w Regulaminie (w takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Portalu przez Administratora). § 9. Postanowienia końcowe 1. Administrator ma prawo do dokonania cesji w części lub w całości swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników. 2. Administrator ma prawo do zakończenia działalności Portalu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na Portalu. Zakończenie działalności Portalu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów o świadczenie usług elektronicznych. 3. W przypadku zmiany lub unieważnienia postanowienia Regulaminu na skutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące. 4. Regulamin obowiązuje od dnia … 2017 r. 5. Adres e-mail Administratora: wojciech.kosciesza@gmail.com Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na powyższe adres, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu. 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia z przeglądania.

Dowiedz się więcej.