close

Regulamin

Polityka prywatności serwisu placepark.org

1. Przed skorzystaniem ze strony www.placepark.pl (zwanej dalej "stroną" lub „Portalem”) prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. 2. Rejestracja Konta w Portalu jest możliwa dopiero po akceptacji zasad niniejszej Polityki prywatności. 3. Polityka prywatności ma na celu określenie zasad regulujących wykorzystanie danych osobowych Użytkowników uzyskanych przez Administratora. Administrator jest również administratorem danych osobowych Użytkowników. 4. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej www.placepark.pl/regulamin. 5. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane m.in. w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia prawidłowej obsługi Portalu oraz najwyższej jakości świadczonych Usług. 6. Administrator zbiera informacje, na podstawie których można ustalić tożsamość Użytkownika tylko wtedy, kiedy Użytkownik sam zdecyduje się je podać. Użytkownicy rejestrują się w Portalu dobrowolnie i nikt nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych. 7. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Portalu, rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http. 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Portalu, w celu wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Administrator poważnie traktuje prywatność Użytkowników oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych, dlatego nie dzieli się z podmiotami trzecimi informacjami, na podstawie których można ustalić tożsamość Użytkownika, w celach marketingowych. 9. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych osobowych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności: wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych, poprawienia lub aktualizacji danych; lub zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. 10. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 12. Użytkownik powinien upewnić się, czy jego urządzenie, za pomocą którego korzysta z Portalu, jest zabezpieczone przed złośliwym oprogramowaniem (spyware, adware) oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności (np. właściwa konfiguracja przeglądarki, aktualne oprogramowanie antywirusowe, osobista zapora internetowa firewall, nieinstalowanie oprogramowania pochodzącego z wątpliwych źródeł) istnieje ryzyko, że używane dane mogą być ujawnione osobom trzecim, na co Administrator nie ma wpływu. 13. Zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do danych osobowych uzyskanych przez Administratora w trybie online, m.in. poprzez Portal oraz pocztę elektroniczną. 14. Niniejszej Polityki prywatności nie stosuje się do zasobów w trybie online osoby trzeciej, do których link może się znajdować na Portalu, a których zawartości ani praktyk prywatności Administrator nie kontroluje i za które nie ponosi odpowiedzialności. 15. Korzystanie z Portalu jest możliwe po podaniu przez Użytkownika adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Administratora tylko w celu obsługi Portalu i wysyłania wiadomości związanych z działalnością Portalu. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi, wysyłając prośbę na adres: wojciech.kosciesza@gmail.com. 16. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do kontroli przetwarzania, poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania, poprzez funkcje dostępne na Koncie lub poprzez kontakt z Administratorem na adres wojciech.kosciesza@gmail.com lub poprzez wyrejestrowanie swojego Konta z Portalu. 17. Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności na takich samych zasadach jak zmiana Regulaminu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia z przeglądania.

Dowiedz się więcej.